!!!!! व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं!!!!

जन्म, मृत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु, घटना घटेको ३५ दिन भित्र 

आफ्नो वडा कार्यालयमा गई निशुल्क दर्ता गराई कानुनि मान्यता प्राप्त गरौँ |